Chemkraft Logo فهرست صفحات
خانه » نمایندگی Chemkraft در ایران » محصولات » سایر مواد شیمیایی » اینهیبیتور » DST850 ci28 (آرموهیب 28)

DST850 ci28 (آرموهیب 28)

adminkraft

DST850 ci28 (آرموهیب 28) بازدارنده آمينی مورد استفاده در عمليات اسيد شويی با اسيد كاريدریک است، كه مانند آرموهيب 25 به راحتی در اسيد كلريدريک حل می شود و دارای مقاومت حرارتی بالايی است، اين بازدارنده در اسيد كلريدريک با غلظتهای 5% و 15% و محلولهای اسيدی دارای دمای 93 و در اسيد جوشان مورد استفاده قرار می گيرد.

این محصول مخلوطی از گروه آمین ها با فرمول شیمیایی R-NH2 است. فرایند تقطیر اتمسفری این محصول مشخص نمود که گروه R در ترکیب شیمیایی R-NH2 شامل گروههای  C3H7، C4H9، C5H11 و C6H13  می باشد. به دلیل حضور اتم های هترو مانند نیتروژن و همچنین طول طولانی حلقه هیدروکربنی در ساختار مولکولی آرموهیب ها، این ترکیبات در مرحله اول بر روی سطح فلزات جذب می شوند و سپس مانع از بروز اثرات خوردگی بر روی سطح فلز می شوند. هرچه پیوندهای ایجاد شده بین DST850 جذب شده و سطح فلز قوی تر باشد، بازدهیاین محصول در جلوگیری از خوردگی بیشتر خواهد بود.

دمای اشتعالدانسیته مخصوصشکل ظاهریفرمولنام
32 درجه سانتی گراد0/925 g/cm^3مایع قهوه ای رنگترکیب نیتروژن آلیفاتیکDST850 ci28
ویژگی های شیمیایی

خواص فيزيكی این محصول بشرح زير است:
نقطه ريزش: 13-
نقـطه اشتعال: 43
نقطـه ابری شدن: 4/7-
وزن مخصوص در 0/95: 25 درجه سانتیگراد
شكل فيزيكی: مايع
حلاليت در اسيد: در غلظت‌های مورد استفاده كاملاً  محلول است

اندازه گيری راندمان بازدارندگی DST850 (آرموهيب 28) با غوطه وری قطعات فلزی (فولاد نرم، فولاد زنگ نزن و برنج) در محلول اسيدی دارای غلظت (5، 10 و 15 درصد) و دمای (93) مشخص در مدت زمانی معين (4 ساعت) با اندازه گيری كاهش وزن قطعات صورت پذيرفت (هر آزمايش 3 بار تكرار شد). جهت توزين نهايی قطعات تحت آزمايش، محصولات خوردگی باقيمانده به طريق مكانيكی يا شيميايی جدا میگردد. سرعت خوردگي از تقسيم ميزان كاهش وزن قطعه بر مقدار حاصلضرب سطح مقطع در مدت زمان غوطه‌وری بدست می آيد و بر حسب mg / cm^2 / day بيان می شود.
راندمان بازدارندگی با استفاده از رابطه زير محاسبه می گردد:

كه در آن
e0 : سرعت خوردگی بدون استفاده از بازدارنده
e : سرعت خوردگی با استفاده از بازدارنده

 Cu: 76/6 , Al: 2%  , Zn: 20/9% , As: 0/03%

Ni: 11/3% , Si: 0/37% , P: 0/02% , S: 0/01% , C: 0/06 , Cr: 17% , Fe: 67/6% , Mn: 1/36% , No: 2/3%

C: 0/2% , Mn: 0/45 , Si: 0/25% , Fe: 99/1%

راندمان بازدارندگی این مواد در مقابل خوردگی اسيد كلريدریک بر روی سه آلياژ فولاد نرم (mild steel) فولاد زنگ نزن و برنج از طريق اندازه گيری سرعت خوردگی در غلظت‌های متفاوت (5، 10 و 15 درصد) اسيد كلريدریک و بازدارنده در آزمايشگاه آب و بخار و مواد شيميایی پژوهشگاه نيرو محاسبه گرديده است.

با توجه به نتايج عملی حاصل از آزمايشات راندمان حفاظت DST850 (آرموهيب 28) در محيطهای اسيد كلريدریک و اسيد سيتریک كه عموماً در عمليات اسيدشویی با آن مواجه هستيم، بنظر میرسد ساختار شيميايی اين دو ماده به گونه ای است كه میتوان آنها را به عنوان مراجعی جهت انجام مطالعات و تحقيقات بعدی در خصوص بازدارنده‌های محيطهای اسيدی قرار داد.

back
بازگشت
catalog آرموهیب 28
کاتالوگ